Tags Guardian

Tag: guardian

เมื่อวัน Black Friday มาถึง คุณจะเลือกซื้อสินค้าเพื่อช่วยให้คุณหายจาก Holiday Blues หรือไม่ ลองคิดถึงอารมณ์ของคุณไปพร้อม ๆ กับการให้ Guardian Angels ช่วยป้องกันคุณจากการแรงกระตุ้นการจับจ่ายซื้อของที่มากเกินไป

การศึกษาใหม่ศึกษาว่า วิธีการที่เราแทนค่าอารมณ์ให้เป็นมนุษย์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของเราอย่างไร ฮ่องกง--(BUSINESS WIRE)--2 ธันวาคม 2563 ...

Most Read