การลงทุน ESG ในอาเซียนกำลังสดใส อย่างไรก็ตามยังคงมีความท้าทายยังคงอยู่ จากคำกล่าวของการศึกษาใหม่เกี่ยวกับการลงทุน ESG ในอาเซียนของ AJC

0
90

Logo

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–28 มี.ค. 2019

การลงทุน ESG ได้ถูกดำเนินการอย่างไม่มีระเบียบและยังเห็นได้ไม่ชัดเจนในหมู่บริษัทอาเซียน แต่ก็มีแนวโน้มที่สดใส อ้างอิงจากการศึกษาเกี่ยวกับการลงทุน ESG ในภูมิภาคอาเซียนที่ออกโดยศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Centre หรือ AJC)

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีคุณสมบัติเป็นมัลติมีเดีย ดูข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20190327005869/th/

"ESG Investment: Towards Sustainable Development in ASEAN and Japan" issued by the ASEAN-Japan Centr ...

"การลงทุน ESG: สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียนและญี่ปุ่น" ออกโดยศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น (กราฟิก: Business Wire)

สิ่งแวดล้อม การลงทุนด้านสังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ได้รับแรงผลักดันสนับสนุนจากทั่วโลกและกำลังเคลื่อนไปสู่เอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน เมื่อได้ศึกษาสถานการร์ของภูมิภาคนี้ AJC ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลของอาเซียนและญี่ปุ่นที่อยู่ในโตเกียว จึงได้ทำการศึกษาหัวข้อ “การลงทุน ESG: สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียนและญี่ปุ่น” (https://www.asean.or.jp/en/wp-content) /uploads/sites/3/ESG_web.pdf) เพื่อกระตุ้นให้นักลงทุนลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบโดยการทำความเข้าใจการลงทุน ESG และสนับสนุนสภาพแวดล้อมและสังคมการลงทุนที่ดีและยั่งยืนในญี่ปุ่นและในประเทศสมาชิกอาเซียน

ข้อความสำคัญของการศึกษามีดังนี้

การลงทุน ESG สำหรับนักลงทุนทุกคน

เนื่องจากการลงทุน ESG ดั้งเดิมมาจากตลาดการเงิน คนจึงมักคิดกันไปว่าการลงทุน ESG นั้นมีไว้สำหรับนักลงทุนทางการเงินเท่านั้น อย่างไรก็ตามนักลงทุนทุกหมู่ ควรให้ความสำคัญกับ ปัจจัย ESG ซึ่งรวมถึงนักลงทุนในภาคธุรกิจจริง หรือผู้ประกอบการอีกด้วย โดย ESG ไม่เพียงแต่มีความสำคัญในฐานะที่เป็นสัญญาณให้นักลงทุนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการสร้างมูลค่า จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเพิ่มผลกำไรให้กับทุกบริษัท นอกจากนี้ ESG ยังสามารถช่วยบริษัทใหม่และองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นบริษัททุกแห่งไม่ว่าจะมีขนาดเท่าใดและจดทะเบียนในตลาดหุ้นหรือไม่ ควรบูรณาการการลงทุนแบบ ESG ในกลยุทธ์ธุรกิจหลักของพวกเขา และพิจารณาการลงทุน ESG ให้เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การเติบโต

การลงทุน ESG กำลังเคลื่อนตัวจากความเป็นเฉพาะกลุ่มไปสู่วงกว้าง

ความต้องการการลงทุน ESG ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และค่อยๆเข้าสู่เอเชียโดยเฉพาะในอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอาเซียน -5 มีแนวโน้มการลงทุน ESG ที่สดใส ในขณะที่สำหรับรัฐสมาชิกอื่น ๆ ยังต้องใช้ความพยายามมากขึ้น

บริษัทร่วมลงทุน ESG ที่มีผลกำไรที่สูงขึ้น

การลงทุน ESG ช่วยให้ บริษัทลดต้นทุนและเพิ่มรายได้และผลกำไร การค้นพบหลักของเราแสดงให้เห็นว่าผลกำไรของบริษัท ESG นั้นสูงกว่าของ บริษัทที่ไม่ใช่ ESG โดยเฉลี่ย อัตราส่วนของกำไรสุทธิต่อรายได้รวมคือ 11.4% สำหรับ บริษัท ESG และ 9.6% สำหรับ บริษัท ที่ไม่ใช่ ESG

การลงทุน ESG ได้รับการดำเนินการโดยไม่ชัดเจนและยังไม่เป็นระบบในบริษัทของกลุ่มอาเซียน

นี่แสดงถึงการเติบโตที่เป็นไปได้ของการลงทุน ESG ในกลุ่มประเทศอาเซียน ความท้าทายที่สำคัญคือแม้ว่า ESG จะพบได้ในกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการ แต่บริษัทเหล่านั้นพบว่ามีความยากลำบากในการบูรณาการณ์รวมการลงทุน ESG เข้าไปในกลยุทธ์ทางธุรกิจหลักของพวกเขา ดังนั้นควรใช้ความพยายามเพิ่มเติมในการรวมการลงทุน ESG อย่างชัดเจนและเป็นระบบ

การลงทุน ESG นั้นดำเนินการอย่างสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมในหมู่ผู้ประกอบการอาเซียน

AJC พบว่า บริษัท ESG ในอาเซียนนั้นมีความคิดสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมในการบูรณาการการลงทุน ESG ในกลยุทธ์ทางธุรกิจของพวกเขา โดยการคำนึงถึงปัจจัย ESG พวกเขาได้นำเสนอโซลูชั่นธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับลูกค้าของพวกเขาโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในการผลิต

การลงทุน ESG ในอาเซียนกำลังเติบโตสดใส อย่างไรก็ตามความท้าทายยังคงอยู่

ในปัจจุบันบริษัทในอาเซียนยังไม่ได้รวมบูรณาการการลงทุน ESG เข้าไปอย่างเต็มที่ในกลยุทธ์ทางธุรกิจหลักของพวกเขา ความท้าทายนี้ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการรวมถึง ก) การรับรู้ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงทุน ESG ข) ขีดความสามารถที่จำกัดในการบูรณาการการลงทุน ESG อย่างสมบูรณ์และ ค) แนวทางและการสนับสนุนที่ไม่เพียงพอจากการแลกเปลี่ยนและจากรัฐบาล นอกจากนี้ยังมีความเชื่อมโยงที่อ่อนแอระหว่างการลงทุน ESG และความสำเร็จของ SDGs ดังนั้น การพัฒนาต่อไปและความก้าวหน้าของบริษัท การแลกเปลี่ยน และผู้กำหนดนโยบาย จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในบริบทนี้ ความท้าทายเหล่านี้ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อการใช้ประโยชน์จากศักยภาพในการเติบโตของการลงทุน ESG อย่างเต็มที่

การลงทุน ESG สามารถบูรณาการเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจหลักได้อย่างสมบูรณ์ผ่านขั้นตอนการปฏิบัติดังต่อไปนี้ ก) การเปลี่ยนการรับรู้ต่อการลงทุน ESG เพื่อให้คนรับรู้ถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นและความจำเป็นของ ESG; ข) การวางแผนกลยุทธ์ ESG ที่มีประสิทธิภาพโดยการทำตามเป้าหมายเชิงปริมาณและทำความเข้าใจกับปัญหาความยั่งยืนที่ธุรกิจและอุตสาหกรรมเฉพาะกำลังเผชิญ ค) ดำเนินการด้วยความคิดสร้างสรรค์ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาส และ ง) การทำงานกับเพื่อนร่วมงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อใช้ประโยชน์จากความรู้ที่รวมกันและการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale)

การส่งเสริมการลงทุน ESG ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มเติมโดยการแลกเปลี่ยนและจากรัฐบาล: หน่วยงานกำกับดูแลและผู้กำหนดนโยบายสามารถช่วยส่งเสริมความคืบหน้าของการลงทุน ESG ได้โดย ก) การสื่อสารผลประโยชน์ของการลงทุน ESG เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทมีความเข้าใจผิดในการลงทุนแบบ ESG  ข) การบังคับใช้กฎระเบียบด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนที่บังคับใช้สำหรับทั้งหน่วยงานที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน ค) การให้แนวทางและการสนับสนุนที่เฉพาะเจาะจง เช่น เซสชันการให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล การสนทนาที่รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น  ง) ประเมินผลการดำเนินงาน ESG ของ บริษัท เป็นระยะ ๆ เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการแข่งขันระหว่างบริษัท และการรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจสอบทั้งหมด จ) การใช้ประโยชน์จากยุคดิจิตอล และ ฆ) เน้นการเชื่อมโยงระหว่างการลงทุน ESG และ SDGs เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนและสังคมที่ยั่งยืนมากขึ้น

หากต้องการดาวน์โหลดรายงานโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ AJC ที่

https://www.asean.or.jp/en/wp-content/uploads/sites/3/ESG_web.pdf

ศูนย์ อาเซียน – ญี่ปุ่น

ศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่นเป็นองค์การระหว่างรัฐบาล จัดตั้งขึ้นโดยประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่นในปี 1981 โดยได้มีการส่งเสริมการส่งออกจากอาเซียนไปยังประเทศญี่ปุ่นในขณะที่ฟื้นฟูการลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนกับญี่ปุ่น

URL: https://www.asean.or.jp/en/

ดูต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190327005869/en/

ติดต่อ:

ศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น

Junko Nukiyama

โทร + 81-3-5402-8118

FAX + 81-3-5402-8003

E-mail: toiawase_ga@asean.or.jp

1F, Shin Onarimon Bldg., 6-17-19 Shimbashi,

Minato-ku, Tokyo 105-0004 Japan

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY